Uusi työaikalaki pähkinänkuoressa

Uusi työaikalaki 
pähkinänkuoressa

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Pexels
Vuoden alusta voimaan tulleen työaikalain on tarkoitus vastata 2020-luvun tarpeisiin.
Muut muutokset

Työaikapankki
Aiemmin rajatussa käytössä ollut työaikapankki on jatkossa mahdollista ottaa käyttöön kaikilla työpaikoilla. Kyseessä on järjestelmä, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aikaa. Työaikapankkiin voi säästää työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahallisia etuuksia. Näitä voi myös yhdistää toisiinsa. Työaikapankin käyttöönotosta on tehtävä aina kirjallinen sopimus. Sopimuksessa määritellään pankkiin siirrettävät erät sekä enintään 180 tunnin säästämisraja kalenterivuoden aikana. Työaikapankkiin voi tallettaa enintään kuuden kuukauden säännöllistä työaikaa vastaava määrä säästöjä.

Liukuva työaika 
Liukuvassa työajassa työntekijällä on oikeus sijoittaa työaikansa itsenäisesti sovittujen rajojen puitteissa. Uudistuksen myötä vuorokautinen liukumaraja nousee kolmesta tunnista neljään. Liukuma-aikaa voidaan käyttää myös työpäivän kahtia jakamiseen esimerkiksi hammaslääkärireissun ajaksi.
Liukuvaa työaikaa seurataan neljän kuukauden jaksoissa. Seurantajakson päättyessä ylitysten määrä saa olla enintään 60 tuntia nykyisen 40 tunnin sijaan. Alitusten määrä saa olla enintään 20 tuntia. Lisä- ja ylityön tekemisestä tulee sopia erikseen. Ylityö mukaan luettuna työntekijän työaika ei saa ylittää keskimääräistä 48 tuntia viikossa seurantajakson aikana.

Varallaolo
Varallaolo on aikaa, jolloin työntekijän on oltava työnantajan tavoitettavissa ja kutsuttavissa töihin. Varallaolosta ja sen korvauksista sovitaan työnantajan ja -tekijän kesken. Korvauksen määrän ja varallaoloehtojen on oltava työntekijän tiedossa sopimusta tehtäessä.

Jatkossa työaikaa on työhön käytetty aika – paikasta riippumatta. Näin etätyö tulee paremmin osaksi työaikalakia. Työaikaa on myös aika, jolloin työntekijä on velvoitettu olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. Uusi laki mahdollistaa kolmenlaisten joustomahdollisuuksien käytön: liukuvan työajan, työaikapankin sekä kokonaan uuden joustotyöajan.

JOUSTOTYÖAIKA SOPII varsinkin paikasta riippumattomaan asiantuntija- tai myyntityöhön. Joustotyöhön sopivissa tehtävissä keskeisintä on työn tulos, vaikka myös työaikaa seurataan. Joustotyössä enintään puolet työajasta on sidottu tiettyyn paikkaan tai aikaan. Muuten työntekijä saa itse määritellä milloin ja missä työnsä suorittaa. 
Joustotyöajasta on aina tehtävä kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään kuluvaa tasoittumisjaksoa seuraavan jakson lopussa. Siten sopimus voi olla voimassa 4–8 kuukautta irtisanomisajankohdan mukaan. 

Sopimuksessa tulee sopia ainakin päivistä, joille työaikaa saa sijoittaa, viikkolevon sijoittamisesta, mahdollisesta kiinteästä työajasta sekä mitä työaikaa sovelletaan joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Kiinteälle työajalle voi olla tarvetta esimerkiksi yrityksen palaverikäytäntöjen vuoksi. Lähtökohtaisesti myös joustotyössä töitä tehdään vain arkisin, mutta sopimuksessa voidaan sopia myös 4–6 päivän työviikoista, kunhan viikkolepo (35 tuntia) täyttyy. Sunnuntaina saa työskennellä, mutta mikäli työnantaja velvoittaa siihen, tulee työstä maksaa sunnuntaikorvaus.

TYÖAIKAA SEURATAAN neljän kuukauden mittaisilla tasoitusjaksoilla. Tasoitusjaksolla keskimääräisen työajan tulee tasoittua enintään 40 viikkotuntiin – tai työsopimuksessa määriteltyyn viikkotuntimäärään. Vuorokausilevon tulee olla 11 tuntia tai vähintään seitsemän tuntia työntekijän aloitteesta.

Matkustaminen ei ole työaikaa, ellei se ole samalla työsuoritus. Jo työsopimusta tehtäessä kannattaa sopia miten matkustamiseen käytetty aika korvataan. Viikkotyöaika on lain mukaan edelleen enintään 40 tuntia: yksityisellä sektorilla 37,5 tuntia ja julkisella puolella 36 tuntia 45 minuuttia viikossa. Enimmäistyöaika on jatkossa ylityöt mukaan luettuina enintään 48 tuntia viikossa neljän kuukauden aikana. Laskennallinen vuosittainen enimmäistyöaika pitenee 54 tunnilla. Uutta lakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 

 

työaika
Lakimuutos

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva