Tilintarkastajan asiantuntemuksella
verosäästöjä ja turvaa yritys-

järjestelyille

Teksti: Noora Hyvönen Kuva: Elina Laitinen
Tilintarkastuksella halutaan varmistaa, että yrityksen toiminta on lainmukaisesti hoidettu. Lisäksi luotettavan tilintarkastajan käyttäminen luo uskottavuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, rahoittajien ja viranomaisten silmissä.

Tilintarkastus on yrityksen taloudellisen raportoinnin puolueetonta tutkimusta: tilintarkastaja toimii luottamustoimessa yrityksen edun ja omistajien yhdenvertaisuuden huomioiden. Tilintarkastaja tuntee asiakkaansa taloudellisen raportoinnin usein jo pitkältä ajalta ja pystyy antamaan oman näkökulmansa yritykselle ja yrittäjälle merkittävissä päätöksentekotilanteissa, kuten omistajanvaihdoksessa tai omistajarakenteen laajentamisessa.

- Sukupolvenvaihdos, pääomanhallinta ja yrityskaupat sekä kasvu ja kansainvälistyminen ovat tyypillisiä tilanteita omistajamuutoksille, toteaa Ernst & Young Oy:n Itä-Suomen aluejohtaja Elina Laitinen.

Kaikkiin näihin tilanteisiin liittyy usein yritysjärjestelyjä ennen omistajavaihdoksen varsinaista toteuttamista, ja siksi oikeudelliset ja verotukselliset kysymykset ovatkin tärkeitä. Esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa verosäästöjä voidaan saada jopa yli 50 prosenttia yritysrakennesuunnittelulla, verokarikkojen välttämisellä ja sukupolvenvaihdoshuojennuksilla. Isoimmista tilintarkastusyhteisöistä löytyvät yritysoikeus- ja veroasiantuntijat.

- Yhden luukun periaate auttaa yrittäjää suunnittelemaan ja toteuttamaan omistajavaihdoksen kokonaisvaltaisesti. Tämä toimintatapa
vähentää yrittäjän työmäärää, sillä samoja asioita ei tarvitse käydä monta kertaa läpi. Lisäksi kaikki dokumentaatio löytyy yhdestä paikasta. Menettelytapa vähentää myös virheiden mahdollisuutta, sanoo Laitinen.

YLI 30  prosenttia yrittäjistä on yli 55-vuotiaita, ja sukupolvenvaihdoksia tuleekin lähivuosina runsaasti. Verotuksen näkökulmasta seuraajasuunnittelu kannattaa aloittaa mielellään 5-10 vuotta ennen lopullista omistajavaihdosta. Sukupolvenvaihdoksissa useimmin käytetyt toteutustavat ovat kauppa, lahja sekä lahjanluonteinen kauppa. Toteutustavan valintaan vaikuttavat mm. yritysmuoto, veroseuraamukset, luopujan rahantarve, yrityksen arvo sekä jatkajan rahoituksen järjestyminen.

- Verohuojennuksia on sukupolvenvaihdoksessa monia riippuen sen toteuttamistavasta. Jos omistajanvaihdos tehdään kaupalla, voi yrittäjä myydä yhtiön osakkeet ilman tuloveroseuraamuksia. Sukupolvenvaihdoshuojennusta sovellettaessa voidaan välttyä lahjaverolta, jos perintö- ja lahjaverolain huojennuksen edellytykset täyttyvät. Lahjanluonteisessa kaupassa voi hankkia yrityksen ilman lahjaveroseuraamuksia, kun yritystoimintaa jatkava maksaa yli kolme neljäsosaa osakkeiden käyvästä arvosta ja huojennusten soveltuessa yli puolet käyvästä arvosta, selventää Laitinen.

Kasvuhakuinen yritys tarvitsee lisää käyttöpääomaa ja usein markkinoiden laajentamista ulkomaille. Tilikauden tuloksesta saatavan käyttöpääoman lisäyksen kertymä on hidas ja sen vuoksi yritykset hakevat lisää pääomaa rahoituslaitoksilta. Rahoittajat edellyttävät siinä tilanteessa yleensä myös lisää omapääomaehtoista rahoitusta. Omapääomaehtoista rahoitusta haetaan olemassa olevien omistajien lisäksi uusilta omistajilta. Tilintarkastusyhteisöt tarjoavat näissä tilanteissa taloudellisten ja oikeudellisten asioiden due diligence -selvitystä, missä läpikäydään yleensä ainakin kohdeyhtiön kaikki merkittävimmät oikeudelliset ja taloudelliset osa-alueet.

- Sukupolvenvaihdosluovutuksissa arvonmääritys on mahdollista verohallinnon ohjeistuksen perusteella varsin teknisesti. Varmuuden
suunnitellun kauppahinnan pitävyyteen verotuksessa saa pyytämällä Verohallinnolta sitovan ennakkotiedon, neuvoo Laitinen.

KUN YRITYS myydään tai siihen tulee uusia omistajia, on arvonmäärityksen merkitys suurempi. Usein pk-yrityksen osakkeilla ei ole käyty kauppaa, minkä vuoksi markkinaperusteista arvoa ei ole käytettävissä. Yleisin pk-yrityksen arvonmääritysmenetelmä on kassavirtaperusteinen malli, jossa arvioidaan yrityksen tulevia kassavirtoja.

Pk-yritysten tulevia kassavirtoja joudutaan usein arvioimaan historiatietojen perusteella, sillä vahvistettuja budjetteja tulevista vuosista ei ole käytettävissä. Malli on kuitenkin herkkä taustaoletuksien muutoksille ja käytettävälle diskonttauskorolle. Vain sen pohjalta laskettavaa käypää arvoa ei voida useinkaan käyttää. Tueksi otetaan silloin taseen substanssiarvoon tai ostajalle tulevaan lisäarvoon perustuva malli.

- Substanssiarvo tarkoittaa yrityksen omaisuuden käyvän arvon ja velkojen erotusta. Jos yrityksellä on aineettomia hyödykkeitä kuten patentteja, on arvonmääritys selkeästi vaativampaa.

tilitoimisto
tilintarkastaja

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva