Vilkasta

suunnittelua

Teksti Digimag/Heta Jyrälä Kuva Digimag/Heidi Lappalainen
Kaavoitusten tarkoituksena on luoda tasapainoinen ja tarpeet täyttävä kokonaisuus. Kuopiossa kaavoitetaan vilkkaasti uusia alueita mittavien hankkeiden pohjaksi.
Kaavaan vaikuttaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavat sen eri suunnitteluvaiheissaan on asetettava julkisesti nähtäville. Kuopiossa kaava-aineistot ovat nähtävinä kaupungin internetsivuilla ja valtuustotalon (Suokatu 42) aulassa vähintään 30 vuorokauden ajan. Vaikutuksiltaan vähäisien kaavamuutoksien tulee olla nähtävänä vähintään 14 vuorokauden ajan. Nähtävänä olevista kaavoista tiedotetaan yleensä paikallislehdistössä ja kaupungin internetsivuilla. Ajankohtaista tietoa kaavoituksesta saa myös vuosittain julkaistavasta kaavoituskatsauksesta.

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan suunnitteluun eri vaiheissa. Vaikuttaa voi lähettämällä suunnittelijalle tai Valtuustotalon asiakaspalveluun näkemyksensä perinteisellä kirjeellä tai sähköpostilla ja osallistumalla yleisö- tai verkkokeskusteluihin. Lisäksi yhteyttä voi ottaa suoraan suunnittelijaan. Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne henkilöt, joiden elämään kaava huomattavasti vaikuttaa. Mielipiteen voi esittää kaavan vireille tulon ja valmistelun aikana. Ehdotusvaiheessa voi jättää muistutuksen.

Yleiskaavat valmistellaan kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Asemakaavat puolestaan käsitellään lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto ja merkitykseltään vähäiset asemakaavan muutokset kaupunginhallitus.

Hyväksytylle kaavalle voi hakea muutosta 30 vuorokauden kuluessa kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle. Valitusoikeus on kuntalaisilla sekä niillä, kehen kaava suoraan vaikuttaa sekä eräillä viranomaisilla ja yhteisöillä. Valitukselle täytyy olla laillisuusperuste, eli päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Lähteet: www.kuopio.fi, www.ymparisto.fi

Kaupunkisuunnittelussa käy kova kuhina, sillä Kuopion kaupungin alueella on sekä meneillään että suunniteltuna paljon suuria rakennusprojekteja. Suunnittelupöydällä on tällä hetkellä yhteensä neljän miljardin verran erilaisia kaupunkikehityshankkeita. Euromäärä kuvaa kehityshankkeiden suuruusluokkaa ja potentiaalia.

Aluesuunnittelulla tähdätään sellaisen terveellisen, turvallisen ja viihtyisän alueen luomiseen, jolla on puitteet eri väestöryhmien tarpeille. Kaupunki aloittaa strategisen suunnittelun ja ostaa tarvittavat maa-alueet 10–20 vuotta ennen kuin varsinainen rakentaminen aloitetaan. Maapoliittinen ohjelma ohjaa sitä, miten kaupunki hankkii maita. Hyvällä maapolitiikalla varmistetaan pitkäjänteinen ja tarkoituksenmukainen maankäyttö.

‒ Syntyvän tarpeen mukaan ohjelmoidaan kaavoituksen tarve, se millaisia asioita, rakennuksia tai palveluita minnekin halutaan. Jos edellytetään yleiskaavaa, niin sen luominen aloitetaan, kertoo kaupungin kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen.

UUSI ASUINALUE syntyy yleis- ja asemakaavan luomisella, ja ne luovat perustan rakentamiselle. Yleiskaava nimensä mukaisesti sisältää pääpiirteet siihen, miten alueet käytetään eri tarkoituksiin. Kaavan avulla suunnitellaan tulevaisuutta, ohjataan ympäristömuutoksia sekä säilytetään ympäristön arvokkaat ominaispiirteet. Tässä vaiheessa uudelle alueelle määritellään, missä uudet yritys- tai asuinalueet ja esimerkiksi leikkipuistot syntyvät. 

‒ Esimerkiksi Itkonniemen yleiskaavaa luotaessa päätetään, minkä verran alueelle tulee asumisen alueita, viheralueita tai tunnusomaisia tehdasrakennuksia jätetään ja jääkö esimerkiksi tehtaan piippu maamerkiksi, havainnollistaa Romppanen.

Hyväksytty yleiskaava ohjaa asemakaavan laatimista. Asemakaavoitus on yleiskaavaa yksityiskohtaisempi, ja siinä osoitetaan alueet eri tarkoituksia varten sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavassa määritetään miten paikalliset olosuhteet, kaupunki- ja maisemakuva sekä hyvä rakennustapa ohjaa lopputulosta.

‒ Keskustelua käydään jatkuvasti esimerkiksi kaupunkikuvallisista kysymyksistä. Koska uudet alueet tai rakennukset syntyvät vuosikymmeniksi pysyviksi elementeiksi, kaupunki ohjaa rakentamista, Romppanen kertoo. Kaavamuutoksen valmistumisen kesto on paikkakuntakohtaista. Kestoon vaikuttavat muun muassa alueen laajuus ja sisältövaatimukset. Kuopiossa aikaa menee noin vuosi.

Rakennushankkeilla turvataan sekä keskustan että lähiöiden kehittyminen. Uudisrakentaminen tuo alueille lisää asukkaita, jolloin myös palvelurakennetta voidaan kehittää. Hankkeissa on sisäänrakennettuina suunnitelmat liikkumisen kehittämiseen. Keskeisinä näkökulmina alueiden kehittämisessä on varmistaa joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn toimivuus.

TÄMÄN HETKEN kuumin rakennustapa on keskustan täydennysrakentaminen, jota tehdään kaikissa kaupunkikeskuksissa. Myös Kuopion politiikka tukee täydennysrakentamista, ja sitä voisi tehdä enemmänkin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhan talon peruskorjaus rahoitetaan myymällä rakennusoikeus jollekin operoijalle. Tulevaisuudessa tämä tulee lisääntymään, sillä 1970–80-luvuilla rakennetut talot alkavat olla elinkierrossaan peruskorjausvaiheessa.

 

ITKONNIEMI–VANHA ASEMA

KIVENHEITON PÄÄSSÄ Kuopion keskustasta sijaitsee todellinen helmi. Itkonniemeen on matkaa keskustasta pari kilometriä ja pyörällä sinne polkaisee kymmenessä minuutissa. Alueen kaavoitus on tulossa seuraavaksi käsittelyyn. Kyseessä on yksi vuoden 2018 keskeisistä yleiskaavahankkeista. 

Itkonniemen ja Vanhan aseman kaava-alue käsittää Vanhan aseman alueen, Itkonniemen etelärannan sekä osia Itkonniemen pientaloalueesta. Pohjoisessa alue rajautuu Pohjolankatuun. 

Alueen osayleiskaavan laatiminen alkoi vuoden 2016 loppupuolella. Kaavaluonnoksen on määrä valmistua kevään 2018 aikana ja kaavaehdotuksen ensi syksyn aikana. Ruutukaavan vieressä sijaitseva alue sopii hyvin asuntorakentamiselle. Loivasti etelään viettävä ranta tulee olemaan haluttua asuinseutua. Alue suunnitellaan noin 6 000 asukkaalle.

Vuoden 2016 lopulla alueen asukkaille tehtiin sähköinen kysely, jolla kerättiin suunnittelun tueksi paikkatietoa ja ideoita. Kyselyn mukaan vanha tehdas ja rata-alueet ovat ikäviä, mutta niiden historiallinen merkitys on kiistaton. Kaavaa laadittaessa nämä otetaan huomioon, kun pohditaan, minkä verran Itkonniemelle tunnusomaista tehdasta jätetään paikoilleen. Kehuja saavat puutaloalueet, puistomaisuus ja luonnonläheisyys.

Etelään päin suuntautuva ranta ja vihreät luontoalueet tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia. Alueesta haaveillaan jopa Kuopion Rivieraa, jonka viihtyisyyteen tullaan panostamaan. Myös kevyen liikenteen mahdollisuudet otetaan huomioon.

Vuoden 2018 kaavoituskatsauksen mukaan laadittavassa osayleiskaavassa määritetään rakentamisen periaatteet sekä selvitetään alueen liittyminen muuhun kaupunkirakenteeseen, rakennettavien alueiden rajautuminen, kortteleiden tuleva käyttö ja liikenteen perusratkaisut. Osayleiskaava ohjaa jatkossa asemakaavoitusta ja muuta alueen yksityiskohtaista suunnittelua. 

 

kuopio
kaavoitus
asuntotoimi
maankäyttö
asuinalue
rakentaminen

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva