Haja-asutus-
alueiden 

jätevesi-
huolto-
normit
täsmentyy

Teksti Digimag/Ilpo Lommi Kuva Pixabay
Vuosi sitten voimaan tullut ympäristölain uudistus lievensi, mutta samalla täsmensi haja-asutusalueilla jätevesien puhdistusvelvoitteita kiinteistöille, jotka eivät ole liittyneet vesihuoltolain mukaiseen viemäriverkkoon.
Monia käytäntöjä jätevesihuollossa

Kuopion keskeisen kaupunkialueen jätevedet puhdistetaan Kuopion Veden Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla. Sen lisäksi kaupungin omistamalla yhtiöllä on paikalliset jätevedenpuhdistamot Melalahdessa Riistavedellä, Kurkimäessä, Vehmersalmella, Karttulassa, Nilsiässä ja Juankosken Säyneisessä. Maaningan ja Pajulahden jätevedet sekä Juankosken taajaman ja Muuruveden jätevedet käsitellään Koillis-Savon ympäristöhuolto Oy:n jätevedenpuhdistamolla.

Lisäksi Kuopiossa 14 vesiosuuskuntaa huolehtii toimialueillaan myös jäteveden johtamisesta puhdistamolle talousvesihuollon rinnalla.
Kuopion Vesi ottaa vastaan ja käsittelee muun muassa pienpuhdistamoilta tulevaa sako- ja umpikaivolietettä Melalahden, Vehmersalmen, Karttulan, Nilsiän ja Lehtoniemen puhdistamoilla sekä Maaningalla. Koillis-Savon ympäristöhuollon vastaanottopiste on Juankosken Apajalahdessa.

Kunnalliset jätehuoltomääräykset velvoittavat, että saostussäiliöistä, laitepuhdistamojen lietetiloista ja vastaavista keruusäiliöistä on jätevesiliete poistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, jos kiinteistöä on käytetty. Umpikaivojen tyhjennys on tehtävä tarvittaessa. Lietteet pitää toimittaa jätevedenpuhdistamolle, mutta niitä voi käsitellä myös omatoimisesti Savo-Karjalan jätelautakunnan määräysten mukaan. Saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennys tilataan Pohjois-Savon ELY-keskuksen jätehuoltorekisterissä olevalta urakoitsijalta.

Jätekukko Oy neuvoo maksutta ja laitetoimittajista riippumattomasti haja-asutusalueiden jätehuoltoasioissa. Jätekukon jätevesineuvoja Harri Kinnusen mukaan tietoa löytyy myös kuntien ja kaupunkien ympäristöviranomaisilta sekä rakennusvalvonnasta. Teknistä opastusta saa jäteveden puhdistamolaitteiden toimittajilta. 

Lisätietoja: 
www.ymparisto.fi/hajajatevesi

Jätevesilain tiukin velvoite koskee pohjavesialueilla sekä alle sadan metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevia, ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Niiden on täytettävä ympäristönsuojelulaissa, hajajätevesiasetuksessa ja kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä annetut jätevesien keruu- ja puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Muiden niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen on hankittava jätevesien käsittelyjärjestelmä tai uusittava se puhdistusvaatimusten mukaiseksi viimeistään remontin yhteydessä. Siihen tarvitaan kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupa. Remontti tarkoittaa käytännössä peruskorjausta eli isoa rakennusluvan alaista remonttia, joka kohdistuu vesikalusteisiin eli on esimerkiksi talousvesiputkien uusimiset tai uuden vesivessan rakentaminen. Ikkuna- tai ulkoverhousremontin voi tehdä huoletta ilman, että joutuu jätevesijärjestelmiä saneeraamaan.

KUOPIOSSA RAKENNUSVALVONTA antaa yleensä rakennusluvan yhteydessä jätevesijärjestelmän päivityksen ilman erillistä toimenpidelupaa, jos ne haetaan samassa yhteydessä.
Uusien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien on täytettävä normit heti. Laki antaa kuitenkin poikkeusmahdollisuuden jätevesihuoltovelvoitteesta, jos kiinteistön iäkäs omistaja on syntynyt ennen 9.3.1943 tai kiinteistössä on vain kantovesi sekä kuivakäymälä. Mikäli jätevesijärjestelmän kustannukset muodostuvat kohtuuttomiksi ja jätevesien määrä on huomattavan pieni, voidaan määräyksistä myös myöntää poikkeuksia.

Toisaalta kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan antaa lainsäädäntöä tiukempia vaatimuksia jätevesien käsittelylle esimerkiksi ranta- ja pohjavesialueilla tai muutoin pilaantumisherkillä alueilla.

PÄÄSÄÄNTÖNÄ ON, että jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, pitää se lain mukaan liittää vesijohto- ja viemäriverkkoon. Kunnallinen ympäristö- ja rakennuslautakunta voi myöntää siitä vapautuksen vahvoilla perusteluilla. Kuopiossa vapautus vesihuoltoon liittymisestä on delegoitu ympäristöjohtajalle.

Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja Tanja Leppänen kertoo Kuopion jätevesinormiston noudattelevan pääsääntöisesti maan keskivertotulkintoja. Uutta tänä vuonna on Juankosken tulo kaupungin normiston alle. Lisäksi uudet ympäristömääräykset määrittävät lietelannan levityskiellon pohjavesialueille.

– Lähetämme tänä vuonna talous- ja jätevesiasioita koskevan selvityspyyntökirjeen kaikille haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajille, jotka eivät ole liittyneet Kuopion Veden tai jonkin muun vesilaitoksen tai -osuuskunnan verkostoon. Vesilaitoksia on Kuopiossa kaikkiaan 50. Selvitysten perusteella suunnittelemme jatkotoimet. Ne eivät koske myöskään niitä, jotka ovat hankkineet omat hyväksytyt, vaatimusten mukaiset jätevesien puhdistusjärjestelmät, toteaa Leppänen. 

jätevesihuolto
haja-asutusalueet
ympäristölain uudistus
puhdistus
viemäri

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva