Voi hyvin 
työssä

Teksti: Digimag/Marlena Sanoukian Kuva: Shutterstock
Työelämä koostuu monista tekijöistä, joiden tulisi olla tasapainossa, jotta työ olisi motivoivaa ja tehokasta. Työhyvinvoinnin vaaliminen onkin koko työyhteisön asia.
Eväitä työhyvinvointiin

Kuuntele itseäsi ja kuuntele
    työtovereitasi.

Luota itseesi ja työyhteisöösi.

Älä vertaa itseäsi muihin.

Ole läsnä tässä hetkessä ja tee yksi asia                
    kerrallaan.

Ole avoin ja uskalla haastaa itseäsi.

Muista huumori ja anna hyvän 
    kiertää.

Työ on muuttunut sekä ajankäytöllisesti että henkisesti yhä vaativammaksi ja kiireisemmäksi. Stressi voikin hallitsemattomana helposti jäädä päälle ja johtaa työssä ylikuormittumiseen etenkin ahkerilla ja tunnollisilla työntekijöillä. 

Kuormittavia tekijöitä ovat esimerkiksi kiireen lisäksi ohjauksen puute, liian tiukat säännöt, johdon etäisyys ja huono tiedonkulku, tietotulva, kilpailutilanne, ristiriidat, työn epävarmuus ja hallitsemattomat muutokset sekä kohtuuttomat odotukset ja vaatimukset. Uupumusta voivat myös aiheuttaa työn ulkopuoliset tekijät, kuten huono fyysinen kunto, taloudelliset vaikeudet ja ihmissuhdeongelmat.

Työuupumus voi ilmetä työnilon vähenemisenä ja kyynisyyden lisääntymisenä. 

Uupunut ei tiedosta omien voimiensa ja työn vaatimusten välistä realistista suhdetta. Uupumuksen oireita ovat myös väsymys ja toimintakyvyn heikkeneminen, mistä on seurauksena hallinnan tunteen menetys. 

Työn vastapainoksi täytyykin olla riittävästi aikaa liikunnalle, harrastuksille ja läheisille ja levolle. Työ on vain yksi osa elämää, joten siitä tulee osata irrottautua henkisesti työpäivän jälkeen ja välillä sen lomassakin. 

Työssä jaksamista edistää myös muun työyhteisön tuki. Yrityksessä on osattava tunnistaa työuupumus ja torjua sitä. Hyvä johtaja onkin sinut itsensä kanssa, luottaa intuitioonsa, toimii innostavana esimerkkinä, antaa alaisilleen suuntaviivat, joiden puitteissa nämä voivat toimia vapaasti, näkee alaistensa mahdollisuudet ja ottaa mahdolliset ongelmat heti puheeksi. 
Työuupumusta kokevan on myös hyvä pohtia, voisiko omassa työasenteessa olla kehittämisen varaa: epäkohtiin ei ole tarpeen alistua passiivisesti vaan niitä voi pyrkiä korjaamaan itse. Ongelmatilanteisiin voi suhtautua rauhallisemmin ja muita ymmärtävämmin. Myös omia toimintatapoja voi korjata myönteisemmiksi ja muita kannustavammiksi.

KIIRE VOI myös olla myönteinen asia, jos se on hallinnassamme ja auttaa meitä pohtimaan, miten voimme tehdä työmme tehokkaammin ja luovemmin. 

Kaikkea ei toisaalta voi tehdä kerralla, joten työpäivä kannattaa jaotella lyhyisiin jaksoihin ja tehdä tehtävät tähän hetkeen keskittyen ja mieluiten yksi kerrallaan tärkeysjärjestyksesä. On myös hyvä muistaa, ettei kaikkea ole tarpeen tehdä täydellisesti, parhaansa tekeminen kussakin tilanteessa riittää. 

Varsinkin istumatyöläisen on työn lomassa hyvä pitää taukoja ja venytellä tai vaikkapa käydä pienellä happihyppelyllä ‒ siten ajatuskin kulkee taas paremmin. Päivän mittaan voi tehdä lyhyitä hengitys- ja rentoutumisharjoituksia. Kunnon lounastauko ja lyhyet kahvitauot katkaisevat päivän mukavasti ja antavat energiaa myös henkisesti.

TYÖ MOTIVAATION voi olla toimeentulon saaminen, uralla eteneminen tai työn itsensä palkitsevuus. Työ on mielekästä, jos työntekijän työtehtävät ovat niin monipuolisia ja kehittäviä, että työssä tuntee voivansa käyttää omia taitojaan ja vahvuuksiaan. Työtä on myös voitava tehdä riittävän itsenäisesti ja sitä omaehtoisesti muokkaamalla, esimerkiksi päättämällä, missä järjestyksessä tai minä aikana työtehtäviä tekee. Yrittäjä puolestaan voi haastaa itseään menemällä välillä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja rikkomalla rajojaan. 

Verkostoituminen ja muiden kanssa keskusteleminen ja ideoiminen tuovat työhön uusia näkemyksiä ja inspiraatiota. Työyhteisön ja esimiehen tuki sekä arvostus ja luottamus ja myönteinen palaute ovat tärkeitä voimavaroja ja motivaation lähteitä, jotka myös luovat työn tehokkuutta edistävää myönteistä ilmapiiriä.

Lähdeteokset:
Hakanen: Työn imu, Työterveyslaitos
Hämäläinen: Jaksamisesta innostumiseen, Tammi
Koivisto: Tunnista ja torju työuupumus, Yrityskirjat
Nykänen: Rennosti töissä, WSOYpro/Docendo-tuotteet
Jabe: Voitko hyvin työssäsi?, Yrityskirjat

 

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva