Pelastuslaitos ihmisen asialla

Pelastuslaitos 

ihmisen asialla

Teksti: Tarja Anunti Kuvat: Meri Tuomainen
Pohjois-Savossa on ainutlaatuinen turvallisuusalan keskittymä, jonka keskiössä on arjen turvallisuuden takaaminen. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tärkein tavoite on parantaa maakunnan asukkaiden turvallisuutta, vähentää onnettomuuksia ja tuottaa terveyttä. Onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, varautuminen ja väestönsuojelu muodostavat kokonaisuuden, jonka valmius kattaa kaikki onnettomuustapaukset päivittäisistä onnettomuuksista suuronnettomuuksiin asti.

Tehtyjen tutkimusten ja mittareiden mukaan olemme onnistuneet tehtävissämme hyvin. Uusimman valtakunnallisen tutkimuksen tulosten mukaan 98 prosenttia vastaajista luottaa pelastustoimen viranomaisiin, sanoo Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jukka Koponen. 

Pohjois-Savossa luottamus pelastustoimeen on erityisen korkea. Syyskuun alussa julkistetun 27 kunnassa tehdyn tutkimuksen mukaan kuopiolaiset ovat tyytyväisimpiä palo- ja pelastustoimeensa. Kuopiolainen ensihoito sijoittui niin ikään asukkaille tehdyssä tutkimuksessa kuntien kärkeen, sijalle kaksi.

Päivittäisessä työssään Kuopiosta käsin johdettu Pohjois-Savon pelastuslaitos palvelee maakunnan ihmisiä, kuntia, yrityksiä ja muita yhteisöjä. Vuonna 2004 perustetun laitoksen alueeseen kuuluvat kaikki Pohjois-Savon maakunnan 19 kuntaa. 

Pelastuslaitos on kunnallinen ja pääsääntöisesti kuntien rahoittama toimija. Se tuottaa alueensa pelastustoimen palvelut ja yhteistoimintasopimuksen mukaiset ensihoitoon kuuluvat esivastepalvelut alueen 28 paloaseman kautta. Lisäksi se tuottaa kiireelliset ensihoitopalvelut Kuopiossa, Suonenjoella ja Varkaudessa.

Pelastuslaitoksen tehtäviin kuuluu neuvonta ja ohjaus, turvallisuusvalistus, sammutus- ja pelastustoiminta, tarkastus- ja valvontatehtävät, varautuminen ja valmiussuunnittelu, väestönsuojelutehtävät sekä väestön varoittaminen vaara- ja onnettomuustilanteissa. Pelastusviranomaiset myös tukevat kuntien varautumista ja valmiussuunnittelua. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii maa- ja vesistöalueiden kiireellisistä öljyntorjuntatehtävistä. 

- Pelastusviranomaisten työ on usein ulospäin melko näkymätöntä. Se on suurelta osin tärkeää työtä onnettomuuksien, tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Laajasta tehtäväkentästään ja sen kehutusta hoitamisesta huolimatta pelastuslaitos on voinut palauttaa tarkan taloudenpidon ansiosta useana vuonna sille myönnettyä määrärahaa takaisin maakunnan kunnille. 

- Säästöä on haettu muun muassa yhteistyön, yhteishankintojen ja ajoneuvokaluston kierrättämisen avulla. Esimerkiksi ympäri vuorokauden toimivaa Itä-Suomen pelastuslaitosten tilannekeskusta ylläpidämme viiden pelastuslaitoksen yhteistyönä, selvittää Koponen. 

 

Me kaikki vaikutamme oman ympäristömme turvallisuuteen. Onnettomuudet tulevat aina yllätyksenä eikä niiden mahdollisuutta voida koskaan täydellisesti poistaa. Jokainen voi kuitenkin omalta osaltaan ehkäistä onnettomuuksia ja vähentää niiden vaikutuksia. 

YHTEINEN TURVALLISUUS

Yhteiskuntaan pyritään luomaan sellaiset puitteet, että yksittäiset ihmiset, yhteisöt ja viranomaiset voivat omassa elin-
ympäristössään ja toiminnassaan ehkäistä onnettomuuksia sekä varautua rajoittamaan ja torjumaan vahinkoja ja niiden seurauksia, sanoo pelastusjohtaja Jukka Koponen. 

Onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä työ on pelastuslaitoksen tärkeää tehtäväkenttää. Ennaltaehkäisevään työhön lukeutuvat palotarkastukset, turvallisuussäädösten noudattamisen valvontatyö, palontutkinta, rakenteellisen paloturvallisuuden edistäminen, turvallisuusviestintä ja -koulutus, asiantuntijuus rakennusten palo- ja henkilöturvallisuuslaitteissa sekä yhteistyö muiden viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti paikalliseen ja alueelliseen suunnittelu- ja valistustyöhön.

- Mitä paremmin olemme ennalta varautuneet mahdollisten onnettomuuksien varalle, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on selviytyä sellaisia kohdatessamme. 

LAIN MUKAAN jokaisen on pyrittävä omalla toiminnallaan estämään onnettomuuksien syntyminen sekä valvottava, että turvallisuuden edistämiseksi annettuja määräyksiä noudatetaan. Jokaisessa kodissa, taloyhtiössä, työpaikassa, päiväkodissa ja oppilaitoksessa on hyvä käydä läpi keskeiset turvallisuuteen liittyvät asiat sekä toimenpiteet mahdollisia vaara- ja uhkatilanteita varten. Erillinen pelastussuunnitelma vaaditaan taloyhtiöihin, joissa on kolme asuinhuoneistoa tai enemmän sekä työpaikkatiloihin, joissa samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on yleensä  vähintään viisikymmentä. 

- Perusajatuksena on että, kansalaisilla on riittävät henkilökohtaiset perustiedot varautumisesta ja toimimisesta oikein erilaissa onnettomuus ja –uhkatilanteissa.

Omavalvonta on tärkeä osa varautumista. Kotien omavalvontaohje on pelastuslaitoksen laatima kysymyspatteristo, jonka avulla koko perhe voi käydä läpi kodin lakisääteisiä turvallisuusasioita sekä tunnistaa ja poistaa riskitekijöitä. Samalla on hyvä suunnitella toimenpiteet mahdollisen onnettomuuden varalta. 

- Ohjauksen avulla pelastuslaitos edistää, tukee ja seuraa pelastuslain velvoitteiden toteutumista. Tavoitamme vuosittain noin 15% maakunnan väestöstä erilaisissa tietoiskuissa, tapahtumissa ja asukasilloissa, kertoo pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Paavo Tiitta

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOKSEN järjestämään turvallisuusvalistukseen ja –koulutukseen osallistuu vuosittain jopa 35 000 ihmistä. Yhdessä Pohjois-Savon pelastualan- liiton kanssa pelastuslaitos järjestää kyläturvallisuustoimintaa, jonka tavoitteena on tiedottaa kyliä turvallisuuteen liittyvistä asioista sekä koota vapaaehtoisia auttavia ja osaavia käsiä parantamaan kylien turvallisuutta. 

- Kysymys on käytännön toimista, jotta esimerkiksi myrskyn sattuessa tiedetään, mistä löytyy tielle kaatuneen puun siirtämiseksi lähin raivauskalusto ja osaava työmies. Asukkaiden aktivointi auttaa kasvattamaan asuin-
ympäristöjen turvallisuutta. 

Pelastuslaitoksen alaan kuuluu väestönsuojelu ja pelastustoiminta myös suuronnettomuuksissa, laajoissa kriisi- ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Kun pelastustoimintaan osallistuu useamman alan viranomaisia, tilanteen yleisjohtajana toimii pelastustoiminnan johtaja. Lisäksi laitos huolehtii väestönsuojien rakentamisesta ja niiden kunnossapidon ohjaamisesta sekä hälytysjärjestelmien ylläpidosta.

Mahdollisia häiriötilanteita, kuten pitkää sähkökatkosta varten pelastuslaitos suosittelee kansalaisia jemmaamaan asumuksiinsa kotivaraa eli tavaroita, joita tilanteessa kaivataan. Niihin lukeutuvat paristot radiota ja lamppuja varten, kaasu- tai spriikäyttöinen leirikeitin, kynttilöitä tai öljylamppu, tulitikkuja, termospullo, terveydenhuolto- ja hygieniatarvikkeet, makuupussi, kaasu- tai öljylämmitin sekä tietenkin mukavaa ajanvietettä normaalitilanteen palautumista odotellessa. 

 

APUA ONNETTOMUUDESSA

Onnettomuuden uhatessa tai tapahtuessa on jokaisen läsnä olevan kansalaisen ryhdyttävä kykyjensä mukaiseen pelastustoimintaan onnettomuuden välttämiseksi tai seurausten pienentämiseksi sekä tehtävä hätäilmoitus. Kun hätäilmoitus saapuu hätäkeskuksen kautta pelastuslaitokselle, on ammattipelastajien toimi ripeää. 

- Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika eli aika hälytyksestä kohteessa oloon on Pohjois-Savossa maakunnallisesti hyvällä tasolla. Ensimmäinen pelastusyksikkömme on kaikki tehtävät huomioiden keskimäärin kohteessa 11 minuutin kuluessa hälytyksestä. Aika on luonnollisesti kaupunkialueella lyhyempi ja haja-asutusalueella pidempi, sanoo pelastusjohtaja Jukka Koponen.

POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS vastaa ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastamisesta kaikissa onnettomuustilanteissa. Sellaisia voivat olla liikenneonnettomuudet teillä, rautateillä tai vesistöalueilla, luonnononnettomuudet ja erilaiset onnettomuustyypit rakennuksissa. 

Lisäksi pelastuslaitos tuottaa hoito- ja perustason ensihoitopalvelut Kuopiossa. Suonenjoella toimii hoitotason yksikkö ja Varkaudessa kaksi hoitotason yksikköä. Pelastushenkilöstö antaa tehostettua ensiapua ambulanssityhjiössä ja toimii lisäresurssina Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitoyksiköille koko maakunnan alueella.

- Kiireelliset pelastus- ja ensihoitotehtävät hälytysajoineen ovat työmme näkyvintä ja kuuluvinta osaa. Työ näkyy parhaimmillaan ihmishenkien pelastamisena ja ihmisten terveyden säilyttämisenä. Tärkeää työtä on myös lemmikkien, eläinten ja omaisuuden pelastaminen, sanoo Koponen. 

Valtion operoima Kuopion Hätäkeskus hälyttää onnettomuustilanteen mukaisesti lähimmiltä paloasemilta tarvittavan pelastushenkilöstön kalustoineen. Kuntarajoilla ei nykyään ole mitään merkitystä ja apu tulee sieltä, mistä se on nopeimmin saatavissa. Hälyttäminen tehdään etupainotteisesti, jotta onnettomuuspaikalle saadaan riittävä henkilöstömäärä sekä pelastamiseen ja ensihoitoon tarvittava kalusto. 

PELASTUSLAITOS TAKAA nopean ja luotettavan turvallisuuspalvelun kaikkina vuorokaudenaikoina. Palomiehen työpäivän pituus on kaksikymmentäneljä tuntia. Sen jälkeen on kolme päivää vapaata. 

- Kun hälytys tulee keskellä yötä, silloin hypätään heti pedistä ylös ja lasketaan tankoa pitkin alas halliin, jossa sonnustaudutaan saappaisiin ja pukuun. Kypärä kainaloon, hyppy autoon ja menoksi, kuvailee palomies Antti Turunen

Pelastuslaitoksen tuottamat ensihoitopalvelut ovat osa laadukasta terveydenhuollon päivystyspalveluiden ketjua ja palomiehet toimivat onnettomuustilanteessa saumattomassa yhteistyössä ensihoidon kanssa.  

- Palkitsevin on se hetki, kun omilla toimillaan saa potilaan hyvälle mielelle ja voi auttaa hänen hätäänsä. Kun pystyy pelastamaan jonkun hengen, työn tärkeys konkretisoituu entisestään, sanoo ensihoitaja Oskari Ollikainen

- Työssä tulee vastaan vaikeitakin tilanteita ja ihmiskohtaloita, mutta usein onnistutaan auttamaan. 

- Itsestämme pidämme huolta työpaikalla antamalla huumorin kukkia. Työilmapiiri on hieno ja työn kuvaan kuuluu omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, jatkaa Ollikaisen työpari Hanne Juntunen

Suomalaiset pelastajat ovat monitaitoisia ammattilaisia, joiden työssä on tärkeää fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen. Sammutustöiden ja pelastustehtävien lisäksi he osallistuvat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn ja huolehtivat osaltaan ensihoito- ja ensivastetehtävistä. Palomiehen työ on yksi Suomen arvostetuimmista työnkuvista.

Pelastajat koulutetaan Kuopiossa sijaitsevassa Pelastusopistossa, joka on Suomessa ainoa laatuaan. Se on sisäministeriön alainen oppilaitos, joka antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista koulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa koulutusta. 

 

NÄIN TEET HÄTÄILMOITUKSEN:

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.

2. Kerro, mitä on tapahtunut.

3. Kerro tarkka osoite ja kunta.

4. Vastaa kysymyksiin.

5. Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan.

Ole valmiina opastamaan auttajat paikalle. Soita uudelleen, mikäli tilanne muuttuu.

Hätäkeskus: 112

PELASTUS | POLIISI | ENSIHOITO

Pelastuslaitos

Saatat tykätä myös näistä jutuista

Lähetä juttuvinkki tai kuva